­

W naszych inwestycjach mają Państwo wybór takiego mieszkania, jakie sobie Państwo wymarzą, spełniającego oczekiwania w zakresie następujących kryteriów:

  • – piętro
  • – metraż
  • – strony świata
  • – ilość pokoi
  • – wygląd inwestycji
  • – lokalizacja
  • – jakość wykończenia

Kupując mieszkania w firmie Tryboń PPI macie Państwo możliwość zaprojektować mieszkanie idealne dla Siebie i Swojej Rodziny, oczywiście  przy pomocy naszych projektantów.

Należy zwrócić szczególną uwagę na czas, jaki firma istnieje na polskim rynku, jej realizacje, doświadczenie oraz opinie wśród klientów, którzy skorzystali już z usług tego dewelopera. Proszę pamiętać, że o solidności dewelopera świadczy także jego przynależność do Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Firma Tryboń PPI SA należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich – jesteśmy członkiem założycielem, stosujemy się do zaleceń Kodeksu Dobrych Praktyk w relacji klient-deweloper:  http://www.warszawa.pzfd.pl/strefa-klienta/kodeks-dobrych-praktyk

W biurze sprzedaży mieszkań zostaną Państwo zapoznani ze szczegółami dotyczącymi Państwa przyszłego mieszkania. Doradca przedstawi plany inwestycji, rzut mieszkania oraz pokaże jego wstępną wizualizację. W biurze sprzedaży mieszkań poznają Państwo także wszelkie kwestie związane z finansowaniem nieruchomości, dokładną cenę oraz harmonogram płatności, zostanie Państwu wręczony prospekt informacyjny, wzór umowy rezerwacyjnej oraz inne niezbędne dokumenty, które ułatwią podjecie decyzji o zakupie mieszkania a także dowiedzą się Państwo o możliwości wykończenia mieszkania „pod klucz”.

JAKICH INFORMACJI MA OBOWIĄZEK UDZIELIĆ DEWELOPER W BIURZE SPRZEDAŻY?

Na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z:

 • aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
 • kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • kopią pozwolenia na budowę;
 • sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata,
  a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej;
 • projektem architektoniczno-budowlanym,
 • Własność prawo polegające na zarówno faktycznym, jak i prawnym dysponowaniu. Jest to władanie, korzystanie i rozporządzanie rzeczą – w tym przypadku nieruchomością. Władanie jest to uprawnienie do sprawowania faktycznej władzy nad rzeczą, polega na posiadaniu rzeczy i łączy się z użytkowaniem. Korzystanie z rzeczy uprawnia do używania rzeczy oraz pobieranie pożytków z tej rzeczy i innych przychodów. Rozporządzanie rzeczą oznacza możliwość wykonywania czynności prawnych, które są z tą rzeczą związane, czyli: sprzedaż, darowizna, zamiana.
 • Użytkowanie wieczyste – jest to prawo cywilne polegająca na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością skarbu państwa lub jednostki terytorialnej (województwa, powiatu, gminy) osobie fizycznej lub prawnej. Standardowy okres oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste to 99 lat, jednak w wyjątkowych przypadkach czas ten może być skrócony, jednak nie mniej niż do 40 lat. Przypadki takie mają miejsce wtedy, gdy nieruchomość gruntowa położona jest w granicach administracyjnych miast.

Objęcie gruntu w użytkowanie wieczyste wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej. Właściciel, czyli oddający w użytkowanie pozostaje nadal pozostaje właścicielem gruntu i pobiera z tego tytułu opłatę roczną od użytkownika.

Poza opłatami rocznymi użytkownik wieczysty zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej zapłacić opłatę pierwszą (jednorazową), która według ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi równowartość 15 – 25 proc. ceny nieruchomości. Wartość tego ułamka ustala właściciel nieruchomości.

Według ustawy opłaty roczne wynoszą od 0,3 – 3% ceny nieruchomości, w zależności od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana.

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają aktualizację opłat rocznych, nie częściej niż raz w roku, jeżeli ulegnie zmianie wartość nieruchomości.

Użytkownik wieczysty korzysta z nieruchomości na prawach zbliżonych do prawa własności. Prawo użytkowania wieczystego może być przez użytkownika sprzedane, obciążone, dziedziczone.

Użytkownikowi przysługuje także prawo do żądania, przed zakończeniem umowy, przedłużenia użytkowania wieczystego na kolejne okresy od 40 do 99 lat. Natomiast właściciel może odmówić wyłącznie w szczególnych wypadkach.

Prospekt informacyjny to tabelka z rubrykami, które zawierają informacje mające pomóc potencjalnemu Klientowi w zadecydowaniu czy zawrzeć umowę z deweloperem. O trafną decyzję tym trudniej, że mieszkanie czy dom jeszcze przecież nie istnieje. Trwa dopiero budowa albo dopiero się zaczyna. Prospekt zawiera ustawowo określony zakres informacji, tzn. każdy prospekt musi opisywać te same aspekty dewelopera i jego przedsięwzięcia.

Prospekt dzieli się na część ogólną i indywidualną. Część ogólna powinna być taka sama dla całego przedsięwzięcia. Prezentuje dane dotyczące dewelopera i jego dotychczasowych inwestycji, informacje dotyczące nieruchomości, na której prowadzona będzie budowa i informacje o budynku. W części indywidualnej znajdują się informacje o konkretnym lokalu albo domu, którym jest zainteresowany dany nabywca. Prospekt w części indywidualnej może się różnić w zależności od lokalu/domu albo nabywcy, któremu jest prezentowany. Inne będą parametry i cechy poszczególnych mieszkań w ramach jednego przedsięwzięcia, podobnie jak mogą się pomiędzy sobą różnić ich ceny. Do prospektu deweloper załącza rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego, projekt umowy deweloperskiej, standard wykończenia budynku, plan zagospodarowania terenu, rzut mieszkania. Informacje zawarte w prospekcie stają się później podstawą informacji umowie deweloperskiej.

Zanim podejmą Państwo  ostateczną decyzje o zakupie mieszkania, warto najpierw sprawdzić swoją zdolność kredytową, ażeby przekonać się, na jaki wydatek będziemy mogli sobie pozwolić. Najlepiej w tym zakresie pomoże nasz doradca finansowy, który dysponuje ofertą wszystkich banków. Dzięki temu będzie można wybrać taką, która będzie dla Państwa najkorzystniejsza. Aby zestawienie było kompletne, powinno zawierać wszystkie elementy składowe kredytu i związane z jego zaciągnięciem koszty. Oprócz informacji o maksymalnej zdolności kredytowej, kosztach i wysokości raty, doradca na pierwszym spotkaniu omówi całą procedurę uzyskania kredytu, określi przybliżony czas uzyskania decyzji kredytowej oraz przedstawi listę niezbędnych dokumentów do skompletowania wniosków.

Po wykonaniu wszystkich kroków,  wyborze mieszkania i sprawdzeniu zdolności kredytowej, mogą Państwo podpisać umowę  rezerwacyjną. Umowa ta jest deklaracją  w której obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy deweloperskiej.

Umowa Rezerwacyjna powinna określać:

 • deklarację stron o chęci zawarcia umowy deweloperskiej,
 • czasowe wyłączenie danego mieszkania z oferty dewelopera,
 • niezbędne informacje o inwestycji,
 • termin do kiedy powinna zostać zawarta umowa deweloperska.

Ostatnim warunkiem do zakupu mieszkania jest podpisanie umowy deweloperskiej- umowę podpisujemy w formie aktu notarialnego, umowa powinna określać:

 • miejsce i datę jej zawarcia,
 • określenie stron,
 • cenę wraz podatkiem VAT
 • informacje o nieruchomości,
 • stan prawny nieruchomości, kto jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości,
 • informacja o obciążeniach hipotecznych na nieruchomości,
 • określenie położenia mieszkania w budynku,
 • określenie istotnych cech budynku w którym znajduje się wybrane mieszkanie,
 • określenie powierzchni lokalu, normę według, której liczona jest powierzchnia, układ lokalu, standard prac wykończeniowych dla lokalu i całego budynku a także jego otoczenia.
 • Termin przeniesienia prawa własności,
 • Wysokość i termin spełnienia świadczeń pieniężnych na rzecz dewelopera,
 • Zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności oraz praw niezbędnych do korzystania i funkcjonowania lokalu mieszkalnego na rzecz Nabywcy,
 • Informację o przyszłych kosztach utrzymania nieruchomości,
 • Informację o mieszkaniowym rachunku powierniczym podaniem numeru rachunku, zasad dysponowania środkami na nim zgromadzonymi,
 • Informację o gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej,
 • Informację o numerze pozwolenia na budowę, organie który je wydał oraz czy jest ona ostateczna,
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,,
 • Warunkach odstąpienia od umowy (art. 29 ustawy) i warunkach zwrotu wpłaconych środków pieniężnych,
 • Wysokość kar i odsetek umownych,
 • Terminie odbioru mieszkania i jego sposobie oraz o terminie przeniesienia własności na nabywcę,
 • Zgodę banku na bezobciażeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego praw na nabywcę po zapłacie ustalonej w umowie ceny całkowitej,
 • Informacje o odbiorze prospektu informacyjnego w raz z załącznikami.

Grunt na którym są wybudowane Grunwaldzkie Ogrody jest we własności.

Pozostałe informacje znajdą Państwo w standardzie wykończenia nieruchomości.

Wpłaty są podzielone na 5 rat.
I wplata 10% wartości mieszkania 7 dni po podpisaniu „Umowy Deweloperskiej”, pozostała płatność jest rozłożona na kolejne 4 raty w wysokości:
II WPŁATA
15% wartości
III WPŁATA
25% wartości
IV WPŁATA
25% wartości
V WPŁATA
25% wartości

Osiedle będzie zamknięte tj. ogrodzone z bramą wjazdowo-wyjazdową sterowaną automatycznie. Dodatkowo zamontowane zostaną domofony.
Dalsze kroki zabezpieczenia nieruchomości będą pozostawione mieszkańcom to oni będą decydowali o działaniach wspólnoty.

Tarasy na ostatniej kondygnacji będą częściowo zadaszone oraz wyposażone w wpust do rury spustowej, zgodnie z rysunkiem wykonawczym architektury.

Na dachu realizowanego budynku wielorodzinnego zostanie zastosowana technologia dachu odwróconego składająca się następujących warstw:
– min. 5cm warstwa dociskowa: żwir,
– warstwa filtracyjna: geowłóknina,
– 20cm izolacja termiczna: styropian hydrofobowy,
– hydroizolacja np. membrana EPDM,
– warstwa gruntująca,
– 5-20cm warstw spadkowa min. 2% lekki beton,
– 20cm płyta żelbetowa według konstrukcji
oraz
– 1,5cm tynk cementowo-wapienny.
Materiały zastosowane przy realizacji obiektu wielorodzinnego będą posiadały certyfikaty i normy zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zostaną użyte zgodnie z wytycznymi producenta.
Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi rękojmię na zrealizowany obiekt na okres pięciu lat.

Koszty administrowania będą analogiczne do tych, jakie płacą mieszkańcy w innych sokołowskich spółdzielniach lub wspólnotach. Mogą być niższe niż w spółdzielniach, ponieważ wspólnoty nie utrzymują pracowników. Energię cieplną czyli ogrzewanie bloków wraz z dostawą wody będzie dostarczał sokołowski PUIK na mocy umowy podpisanej pomiędzy tą spółką a deweloperem. Deweloper nie będzie miał wpływu na ceny dostarczania tych nośników przez tę firmę, będą one takie same jak u pozostałych deweloperów. Wywozem śmieci w mieście zajmuje się także PUIK na mocy umowy podpisanej z Urzędem Miasta i deweloper nie ma na to wpływu. Ceny wywozu nieczystości na terenie miasta ustala sokołowski magistrat i na dzień dzisiejszy wynosi ona 9 zł/m-c od osoby.

Osiedlem będzie administrował deweloper do czasu zawiązania się Wspólnoty Mieszkaniowej, na pierwszym zebraniu mieszka nicy zdecydują i wybiorą firmę administrującą budynek.
Oczywiście firma Tryboń PPI Sp. zo.o. posiada własną spółkę, która zajmuje się
administrowaniem nieruchomości jest to spółka TPPI Administrator Sp. z o.o.
Jako firma zajmująca się profesjonalnym administrowaniem budynków złożymy ofertę powstałej wspólnocie na administrowanie. Dla przyszłych mieszkańców budynku na pewno będzie to najrozsądniejsza opcja ponieważ jako firma, która zaprojektowała oraz wybudowała budynek wiemy o nim wszystko i możemy bardzo sprawnie zarządzać budynkiem z korzyścią dla mieszkańców.

Koszt eksploatacji windy będzie wliczony w comiesięczne opłaty eksploatacyjne, administrator nie będzie pobierał z tego tytułu dodatkowych opłat.